Vedtægter


Navn og formål 

1. Foreningens navn er ”FBL-Hjørring, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur”.
2. Foreningens hjemsted og virkeområde er Hjørring Kommune.
3. Foreningen arbejder for at
– fremme forståelsen for områdets æstetiske og historiske bygnings- og landskabskulturelle værdier
– bevare værdifulde bygninger, kulturmiljøer og landskaber
– udvikle gode by- og landskabsmiljøer.
4. FBL-Hjørring er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Virksomhed

5. Foreningen kan
– indgå som en aktiv medspiller i alle forhold omkring bygnings- og landskabskultur, bl.a. for at styrke den lokale identitet
– udøve sin virksomhed alene eller i samarbejde med offentlige myndigheder, institutioner, andre foreninger og enkeltpersoner
– skabe forståelse for sine formål i offentligheden og hos myndighederne gennem møder, ekskursioner og debatindlæg
– lade sig repræsentere i udvalg og råd, rådgive om bevaringsarbejde, medvirke ved undersøgelser og afgive erklæringer ved f.eks. planforslag
– virke som katalysator for fremskaffelse af økonomiske midler til bevaring af værdifulde kulturmiljøer
– informere medlemmer og offentlighed om emner inden for foreningens interesseområde. 

Medlemmer 

6. Som medlemmer kan optages alle interesserede personer, firmaer og institutioner.
7. Medlemskab kan tegnes som f.eks. person-, familie-, firma- eller institutionsmedlemskab med dertil svarende medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, og med stemmeret som anført i punkt 18.
8. Medlemmer kan efter beslutning på en generalforsamling udelukkes fra foreningen, hvis de modarbejder foreningens formål eller ikke overholder vedtægterne.
9. Ved ophør af medlemskab, uanset årsag, har det udtrædende medlem intet krav på allerede indbetalt medlemsbidrag eller foreningens formue.
10. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

Generalforsamling

11. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.
12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/10, dog mindst 10, af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 5 uger efter, at bestyrelsen har modtaget det fremsatte ønske.
13. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved direkte henvendelse til med­lemmerne, ledsaget af dagsorden samt evt. bilag.
14. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
15. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning. Referat af generalforsamlingen udarbejdes af foreningens sekretær og underskrives af dirigenten. Referatet lægges på foreningens hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingen.
16. Afgørelser på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Står stemmerne lige, foretages straks ny afstemning og står stemmerne atter lige, er forslaget forkastet.
17. Afstemninger skal, såfremt ét medlem eller dirigenten forlanger det, foretages skriftligt.
18. Der kan kun afgives stemme ved fremmøde. Ved fremmøde med to eller flere personer har familie-, firma- og institutionsmedlemmer højst to stemmer.
19. Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før general­forsamlingens afholdelse og skal være udsendt til medlemmerne senest én uge før afholdelsen.
20. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Vedtagelse af beslutninger om ændringer i foreningens vedtægter eller foreningens ophævelse samt optagelse af lån kræver almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
21. Til generalforsamlingen kan inviteres gæster. 

Bestyrelse

22. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgene sker for to år, således at to medlemmer afgår i lige år og tre medlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.
23. Der vælges årligt to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret.
24. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
25. Over for offentligheden tegnes foreningen af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden. 

Finansiering og regnskab

26. Foreningens drift finansieres af medlemskontingenter samt offentlige og private tilskud.
27. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden (ved dennes forfald af næstformanden) og et bestyrelsesmedlem i forening.
28. Foreningen kan ansætte lønnet medhjælp, fortrinsvis til enkeltopgaver.
29. Regnskabet løber fra 1/10 til 30/9 og revideres af foreningens revisor. Det fremsendes efter godkendelse på generalforsamlingen til alle tilskudsgivere sammen med foreningens årsberetning.
30. Foreningen hæfter alene med sin formue. 

Foreningens nedlæggelse  

31. Såfremt foreningen måtte blive nedlagt ifølge bestemmelserne i punkt 20, skal en evt. formue efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes inden for foreningens virkeområde til fremme af foreningens formål.

 

Disse vedtægter træder i kraft, når de er gyldigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 26/11 2014.