13: Nørre Torv 10-15, Hjørring

Fredningssag

Betegnelse:

Nørretorv 10-15

Aktuel status:

Aktiv

Beliggenhed:

Nørretorv 10-15

Kommune:

Hjørring

Omfang:

De tre forhuse (1854), hjørnebygningen (1857) og de to baghuse (nr. 11: ca. 1860; nr. 13: 1858, 1866 og 1878).
Fredet 1965.

RETUR

Nørre Torv 10-15. Foto: 2015 FBL-Hjørring.

Beskrivelse:

Nørretorv 10-15 består af tre enetages forhuse mod Nørretorv, en hjørnebygning i to etager mod gænget op til kirkegården samt to baghuse i to etager. Nørretorv ligger i forlængelse af Nørregade, der var en af de gamle indfaldsveje til Hjørring by. Nørretov lå lige indenfor den gamle bygrænse.

Alle tre forhuse er ligesom hjørnebygningen grundmuret, pudset og rødmalede, murværket afsluttes øverst af en profileret hvidmalet gesims. Soklerne er sorttjærede. Alle vindueslysninger er hvidmalede ligesom sålbænkene. Alle husene bærer heltag af røde vingetegl, de tre forhuse er halvvalmede, mens hjørnebygningen er helvalmet mod Nørregade. Forhusene har hver to hvidmalede skorstene med sokkel og krave og hjørnebygningen har fire skorstene med sokkel og krave. Vinduerne er ældre eller af nyere koblet type, de er ligesom dørene grønmalede. Alle forhusenes gavle samt siderne mod gården er hvidkalkede. Flere af de gamle trætrapper fra bagdørene er bevaret.

De to baghuse er grundmurede og pudsede, den tidligere staldlænge er rødmalet med hvidmalede vindueslysninger, mens det tidligere slagtehus står hvidmalet. I begge bygninger er vinduer og døre grønmalede. Slagtehuset bærer et halvvalmet heltag af røde vingetegl og en skorsten med sokkel og krave, mens staldlængens tage er dækket af tjærepap. Staldlængens vinduer består af gamle staldvinduer af støbejern. Loftsetagens tre store læssekviste med hejseværk og luger er omdannet til franske altaner.

I det indre er alle bygninger indrettet til lejligheder samt en butik/kontor i hjørnebygningen. Ved en istandsættelse i nyere tid er flere af lejlighederne blevet lagt sammen til større lejligheder. I det indre er disse lejligheder præget af nyere overflader og installationer, men udført i overensstemmelse med bygningernes ældre og kvalitetsprægede materialeholdning. Således er der nyere plankegulve, nyere profilerede gerichter og lofterne har fritliggende bjælker. Ligeledes er der bibeholdt træk af en ældre plan i forhusene med stuer mod gaden og køkken og sekundære rum mod gården. I hjørnebygningen er de ældre fyldingsdøre, dørgreb, gerichter samt paneler bevaret i flere rum.

Nørre Torv 10-15. Foto: 1936 Flemming Hansen / Historisk Arkiv Hjørring.

Bygningshistorie:

De tre forhuse mod Nørretorv er opført i 1854, mens hjørnehuset mod Kirkegårdsvejen er opført i 1857. Af de to baghuse; staldbygningen og slagtehuset, er staldbygningen opført henholdsvis i 1858-1866 og slagtehuset opført få år efter det tilhørende forhus fra 1854.

Af de tre forhuse var det nordligste oprindeligt indrettet til én familie, mens de to andre forhuse var beregnet til to familier hver. Hjørnehuset var indrettet med butikslokale med lagerlokaler samt tilhørende beboelse. Det lange baghus, blev opført som staldbygning og hørte til hjørnebygningen. Slagtehus, de tre forhuse og hjørnebygningen blev byfornyet cirka 1980, mens staldbygningen er indrettet til en lejlighed indenfor de seneste år.

Kilder:

Gammel Hjørring 1975, Registrant og bevaringsplan; Vendsyssels historiske Museum, Vibeke Fischer Thomasens tegnestue, Nationalmuseet, 1975
Friis, Palle: En tur i det gamle Hjørring – med svinkeærinder, Historisk arkiv, Vendsyssel historiske Museum; 1994

Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi ved Nørretorv 10-15 knytter sig til de tre forhuses beliggenhed langs Nørretorv. Med deres beslægtede facadeudtryk giver de en regelmæssig og harmonisk afgrænsning af pladsen mod vest. Nord for Nørretorv 10-15 er der i 1992 bygget et antal nyere beboelseshuse. Disse huse er i stil, skala, farvevalg og materialer kraftigt inspireret af Nørretorv 10-15, men uden at give køb på arkitekturstrømningerne i deres samtid. Dette giver en fin sammenhæng mellem de ældre og nyere bygninger i husrækken langs Nørretorv.

Langs med hjørnebygningen løber Kirkegårdsvejen, der er belagt med pigsten og fliser, og en stentrappe fører op til kirkegården. Dette strøg danner en stemningsfuld ramme på denne side af den fredede bebyggelse. Hertil kommer gårdmiljøet mellem de fredede bygninger. Gårdspladsen har overalt bevaret sin ældre pigstensbelægning, hvilket medvirker stærkt til at bibeholde gårdens autentiske udtryk som tidligere købmandsgård med opstaldning og lagerlokaler. Dertil kommer, at pigstensbelægningen er med til at sammenknytte de fredede bygninger.

Kulturhistorisk værdi:

Den kulturhistoriske værdi ved Nørretorv 10-15 knytter sig i det ydre til bygningernes udformning og beliggenhed i forhold til hinanden, hvor man tydeligt kan aflæse bygningernes tidligere funktioner og relationer. Dette er særlig tydeligt i forholdet mellem hjørnebygningen med butikslokale og lagerplads og den tidligere staldbygning. De ligger ikke blot i umiddelbar nærhed af hinanden, de gamle læssekviste og hejseværk på staldbygningen viser tydeligt, at loftet har været anvendt til opbevaring af varer og staldvinduerne viser, at den nederste etage var beregnet til opstaldning af dyr. Hertil kommer de hvidmalede vinduesblændinger, der er et egnskarakteristisk træk for landsdelens ældre bebyggelse.

Arkitektonisk værdi:

Den arkitektoniske værdi ved Nørretorv 10-15 knytter sig i det ydre til de enkelte bygningers beslægtede udformning, materialer og farvesætning, der danner en fin helhed. Særlig langs Nørretorv danner de ubrudte tagflader, den stigende niveauforskel og den regelmæssige vinduestakt mellem forhusene et afvekslende og harmonisk udtryk. Her opstår der ydermere en kontrasteffekt imellem de afvekslende rødmalede facader og de hvidmalede gavle, der understreger husrækkens regelmæssige rytme.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til husenes planer, der er inspireret af beboelseshusenes oprindelige planer med stuer mod gaden og sekundære rum mod gården.

Bærende fredningsværdier:

De bærende fredningsværdier ved Nørretorv 10-15 knytter sig idet ydre til bygningernes konstruktion i pudset og kalket grundmur, de ubrudte tagflader af røde vingetegl og tjærepap, samt de regelmæssigt placerede skorstene med sokkel og krave. Hertil kommer alle ældre detaljer, herunder de ældre vinduer, døre, luger, læssekviste, hejseværk og trapper.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre plan ved butiks- og lagerlokalerne i hjørnebygningen samt til alle ældre bygningsdele, herunder døre med dørgreb og gerichter samt fod- og helpaneler.

Hertil kommer de stærke miljømæssige og kulturhistoriske værdier ved Nørretorv 10-15, der gør dette anlæg til en umistelig del af Hjørrings ældre bykerne.

RETUR