18: Borgerskolen, Skolegade 8, Hjørring

Fredningssag

Betegnelse:

Borgerskolen

Aktuel status:

Aktiv

Beliggenhed:

Skolegade 8

Kommune:

Hjørring

Omfang:

Den gamle skolebygning (ca. 1840).
Fredet 1976.

RETUR

Skolegade 8. Foto: 2015 FBL – Hjørring.

Beskrivelse:

Borgerskolen ligger i udkanten af Hjørrings historiske bykerne, lige nord for byparken Christiansgave.
Bygningen er en grundmuret længe med halvvalmet tegltag. I rygningen sidder fire hvidkalkede skorstene. Bygningen står på en sokkel af sortmalede granitkvadre. Malingen er ført et stykke op på facaden for at optage en terrænforskel på for- og bagside. Facaderne er kalket gule mens den enkle murede gesims er kalket hvid. Bygningens hjørner er markeret af hvide liséner, som går igen på hver side af det asymmetrisk placerede portparti med en revleport. Vinduessætningen er taktfast, og udgøres af traditionelle, storsprossede vinduer. På nordfacaden, som ligger mod et stort græsdækket gårdrum kaldet Museumshaven, sidder tre revledøre med overvindue samt en revleport. Porte, døre og vinduer er malet mørkegrønne. Gavlene har vinduer til tagrummet. Tagfladerne er ubrudte, bortset fra enkelte små støbejernstagvinduer.
Indvendigt fremstår bygningen meget velbevaret med næsten intakte interiører, og er i dag indrettet til museum. Overalt er ældre plankegulve undtaget ankomstrummet, som er klinkebelagt. Lofterne er malede bræddelofter med synlige loftsbjælker. I stueetagen er fyldingsdøre, beslag og gerichter bevaret, og i tagetagen er simple revledøre bevaret. Tagetagen er præget af nyere overflader, i form af gulvtæpper og gipsbeklædning af skråvægge imellem tagspærene. Der er åbent til kip med synlige hanebånd.

Skolegade 8. Foto: 1928 Historisk Arkiv Hjørring.

Bygningshistorie:

Bygningen er opført i 1825 som den første af fire skolebygninger. De øvrige er beliggende i Museumsgade 1, 2 og 3. Bygningen blev blot tre år efter opførelsen forlænget med tre fag mod øst, fra de oprindelige 22 fag. Igen i 1846 blev tre fag føjet til, denne gang mod vest. Bygningen rummede både skolestuer samt to lejligheder til lærerne.
Fra gaden var der tidligere to indgangspartier, med klassicistiske dobbeltdøre, ind til lejlighederne. Herefter var der en port med gennemgang til gården. Ved en restaurering i 1992 blev porten blændet, idet der blev opmuret vægge bag portene, og indgangen blev flyttet til nordsiden af bygningen.

Kilder:

Vendsyssel nu og da, 2003.

Miljømæssig værdi:

Borgerskolens miljømæssige værdi er især knyttet til dens tilknytning til gaderummet, hvor det indgår i en række af velproportionerede og detaljerige grundmurede byhuse. Sammen med de øvrige skolebygninger i Museumsgade, og Museumshaven bagtil udgør de et fint sammenhængende indslag i udkanten af den historiske bykerne.

Kulturhistorisk værdi:

Den kulturhistoriske værdi ved Borgerskolen knytter sig i det ydre til bygningens konstruktion i grundmur, der vidner om, at byen på skolebygningens opførelsestidspunkt havde hele tre teglværker samt at tømmer tillige var dyrt. Endvidere fortæller den lange skolebygning om udbygningerne af skolen i forbindelse med det øgede elevantal op gennem 1800-tallet.

I det indre knytter de kulturhistoriske værdier sig til de bevarede dele af den ældre plan, hvor det vestlige trapperum og skillevæggene i fra skolebygningens ældste grundplan endnu er bevaret. Hertil kommer de bevarede synlige loftbjælker, plankegulve, de ældre fyldings- og revledøre, gerichter, ældre dørgreb samt de bevarede pigeværelser i loftrummet, der understøtter den historiske atmosfære i det indre.

Arkitektonisk værdi:

Borgerskolens arkitektoniske værdi er især knyttet til bygningens klart aflæselige hovedform og de taktfaste facader. Hertil den enkle og underspillede dekoration med hvidmalet gesims og de simple liséner omkring hjørnerne samt på hver side af porten. Dertil kommer de ubrudte tagflader og de bevarede skorstene.

Bærende fredningsværdier:

I Borgerskolen knytter de bærende fredningsværdier sig i det ydre til hovedformen og de kalkede facader, samt det røde tegltag med ubrudte tagflader, herunder de regelmæssigt opbyggede facader og de traditionelt udførte vinduer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
I Borgerskolens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de ældre overflader og bygningsdetaljer, herunder plankegulve, bemalede lofter, profilerede loftsbjælker samt de ældre døre med håndtag og gerichter. Hertil kommer pigekamrene i tagrummet samt den traditionelle materialeholdning.

RETUR