20: Hjørring gl. Bibliotek

Fredningssag

Betegnelse:

Hjørring Kunstmuseum

Aktuel status:

Aktiv

Beliggenhed:

Brinck Seidelinsgade 10

Kommune:

Hjørring

Omfang:

Museumsbygningen med trappe, havemur og haveanlæg (1926 af Jens Jacobsen).
Fredet 1988.

RETUR

Hjørring gl. Bibliotek. Foto: 2015 FBL-Hjørring.

Beskrivelse:

Midt i Hjørrings historiske bykerne ligger Hjørring Kunstmuseum let tilbagetrukket fra den øvrige husrække. Bag ved bygningen ligger en større parkeringsplads.
Hjørring Museum er en markant gulstensbygning med kobberdækket heltag med lav hældning. Bygningen er i én etage over en høj kælder. Bygningskroppen består af to korsstillede længer hvoraf den ene, som rummer indgangen, fremhæves ved at være højere, end den anden. Den lavere længe ligger langs med gaden, og har lukkede gavle med en rund blænding og et muret bånd, der markerer gavltrekanten. På den sydlige gavl er bygningen sammenbygget med nabohuset. Bygningen står på en pudset sokkel. Terrænet ligger lavere på bagsiden i forhold til gadeplanet, og denne niveauforskel optages i soklen. Overalt er murværket fint detaljeret med vandrette reliefbånd og murede stik, særligt er den nedre del af murfladerne dekoreret med bånd, der imiterer kvaderpuds i måden hvorpå murhullerne markeres. Fra begge gavle videreføres et motiv af vandrette bånd på en havemur som afgrænser grunden. Facaderne har en taktfast vinduessætning, som udgøres af hvidmalede korspostvinduer med storsprossede rammer, og kældervinduerne er rundbuede såvel som rektangulære. Det centralt placerede ankomstparti nås via en granittrappe med murede sider. Døren er en tofløjet, lakeret, trædør. Over døren findes et overvindue og en pudset flade med navnetræk i metalbogstaver. Omkring hele dørpartiet er en sandstensportal med et halvbuet overvindue over en fordakning. I den sydlige ende af facaden er en gennemgang til den bagvedliggende plads.
Stueplanet udgøres hovedsageligt af tre på hinanden følgende dobbelthøje rum, hvoraf det sydlige af disse rummer 6 fresker. Indvendigt fremstår bygningen med overvejende nyere overflader, dog er enkelte gulve af ældre dato bevaret, samt enkelte fyldingsdøre med ældre messinghåndtag. Bygningen er i dag indrettet som bank. På vestfacaden er to bankautomater indmurede i den pudsede sokkel.

Hjørring Bibliotek. Foto: 1930 Historisk Arkiv Hjørring.

Bygningshistorie:

Hjørring Kunstmuseum er opført i 1926 som Centralbibliotek for Hjørring Amt, efter tegninger af Jens Jacobsen (1887-1968). Byggeriet kom i stand efter en omfattende indsamling og donationer, og er således bekostet af borgerne selv. I 1936 malede Niels Larsen Stevns 6 fresker som stadig er i bygningen. De fortæller bl.a. om den lokale Skipper Clement og bondeoprøret.
Bygningen har fra 1972-2003 fungeret som kunstmuseum, indtil Vendsyssel Sparekasse indrettede bankfilial.

Kilder:

Niels Larsen Stevns – Freskerne. Vendsyssel Kunstmuseum.
Larsen Stevns – Freskerne i Hjørring Kunstmuseum. Mikael Wivel. Hjørring Kunstmuseum
Hjørring Kommune Kommuneplanramme 11103

Miljømæssig værdi:

Bygningen indgår som et markant indslag i bebyggelsen omkring Brinck Seidelins Gade, som er at regne for et af de mest bevaringsværdige gademiljøer i Hjørring by. Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens tilbagetrukne men prægnante placering, som fortil markeres af havemuren, og en smal græsplæne på hver side af trappen, der hver især rummer en bronzeskulptur. Foran bygningen åbner gaderummet sig og danner en græsbeklædt plads. På bagsiden er en hævet plæne omkranset af en mur sat med røde sten. På denne plæne er ligeledes en bronzeskulptur.

Kulturhistorisk værdi:

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til hvordan bygningens oprindelige betydning for Hjørring by, først som bibliotek og senere som kunstmuseum, kan aflæses i bygningens massive volumen, og den forfinede materialitet og håndværksmæssige bearbejdning, som fortæller om bygningens status. Det imponerende ankomstparti med kobberlamper og indmurede lyskasser til skiltning, fortæller ligeledes om bygningens offentlige funktion. Dertil kommer de 6 fresker malet af Niels Larsen Stevns.

Arkitektonisk værdi:

Den arkitektoniske værdi er især knyttet til den klart aflæselige bygningsform med det imposante indgangsparti, og det fint detaljerede murværk. Dertil kommer den taktfaste vinduessætning og de ubrudte tagflader med den irgrønne farve, som også markerer overkanterne på de to frontispicer og gavlafslutningerne.
Indvendigt fremhæves de dobbelt høje rum, hvis arkitektoniske kvalitet særligt knytter sig til det generøse lysindfald gennem de dobbelte høje, smalle vinduespartier.

Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den markante bygningskrop i blank mur, med kobbertaget og den regelmæssige vinduessætning, samt facadernes generelt symmetriske opbygning. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige og overordent symmetriske grundplan, de dobbelt høje centrale rum, freskerne samt de bevarede døre, dørhåndtag og beslag. Hertil kommer alle ældre detaljer og den delvist bevarede traditionelle materialeholdning.

RETUR